Konverzačné schopnosti

Konverzačné zručnosti sa radí do širšej kategórie sociálnych zručností. Sociálne zručnosti znamenajú akékoľvek správanie, ktoré nám umožňuje primerane vyjadriť svoje emócie a potreby a pomocou ktorého môžeme dosiahnuť náš cieľ vo vzájomnom styku s druhými.

U niektorých ľudí dochádza k udržiavaniu sociálnej úzkosti práve preto, že im chýbajú niektoré základné sociálne zručnosti - umenie správať sa v medziľudských situáciách. Vzhľadom k tomu, že u mnohých ľudí vzniká sociálna fóbia v dobe puberty alebo dospievania, veľmi často sa nenaučí sociálnym zručnostiam, ktorým sa bežne ľudia v tomto veku učí.

Preto niektorí ľudia so sociálnou fóbiou majú problémy s prejavovaním širokého rámca emócií, zahrňujúcich také pocity, ako je blízkosť a dojatie, hnev a mrzutosť, radosť a šťastie, smútok žiaľ, dôvera a účasť - záujem o druhé.

Nenaučia sa im niekedy aj preto, že nemali vo svojom vývoji vzory - v rodine, učiteľoch, rovesníkoch. Mohli zručnosti stratiť vplyvom sociálnej izolácie (choroba, materská dovolenka) alebo ich nepoužívaním z iného dôvodu.

Veľký vplyv majú tiež stresory prostredia, najmä traumatické udalosti (strata blízkej osoby, zážitky výsmechu, zneuznanie ai). Jedným z posledných vplyvov je ignorovanie a neposilování sociálnych zručností okolím (presťahovanie z vidieka do mesta, nové zamestnanie, emigrácia).

Čo je sociálna zdatnosť? 


Súbor sociálnych (najmä komunikačných) zručností, ktoré nám umožňujú povedať druhým, ako sa cítime, čo prežívame, čo od nich potrebujeme. Prirodzeným spôsobom vyjadrujeme svoje potreby, svoje pocity a zámery a berieme pritom ohľad na potreby druhých.

Taký spôsob správania spravidla vedie k posilneniu od iných ľudí a spätne k nárastu sebadôvery. Sociálne zručnosti sú potrebné ako v profesionálnej oblasti, tak v osobnom živote.

Potrebujeme vedieť vybaviť záležitosti na úradoch, nájsť si zamestnanie, vychádzať s nadriadenými i podriadenými - inštrumentálne sociálne zručnosti, potrebujeme ale tiež vedieť vysvetliť blízkemu človeku, ako sa s ním cítime, čo od neho potrebujeme, vedieť ho vypočuť, povzbudiť - afiliativne sociálne zručnosti.

#12